Det mellanmænskliga

15 okt 2019

Ær du den som har verktyg før att ge dig ut från din hemmastrand och bygga en bro øver till en annan mænniska? Har du den ramp på din sida som krævs før att ta emot den andre vid førfrågan?

Det handlar om mellanmænskliga førmågor før møjligheten att skapa relation till en annan mænniska. Den trygga mænniskan med god sjælvkænsla har skapat/skaffat sig verktyg som ex. kommunikativ och empatisk førmåga både inåt sig sjælv och utåt den andra før att førsækra sig om deltagande i brobyggandet.

Den otrygga mænniskan riskerar att fasta på sin sida utan att gøra några førsøk til att bygga och eller ha møjlighet till førankringsplats før den andra. Oro, utanførskap och icke deltagande utgør en grund før psykisk lidelse som går att førændra. Otrygghet kan bli till førværvad trygghet. Byt perspektiv, byt fot!

Inga kommentarer

Mental rörelse

24 sep 2019

Att vara mentalt rörlig handlar i grunden om trygghet. Att skapa sin egen trygghet handlar om att både kunna sätta gränser och att ha förmågan att överskrida gränser utifrån egen reflektion och eget övervägande. Det som kallas mentalisering dvs. att se sig själv utifrån och andra inifrån är viktigt för att skapa den egna reflektionen som leder till mental rörlighet.

Värme är kärlek, hat kyler!

Inga kommentarer

motsatser

9 sep 2019

Att tro sig ha antingen rätt eller fel tycker jag mig ha upptäkt är vare sig eller. För det mesta ser livet ut som så att jag har en aning men det är vare sig helt rätt eller totalt felaktigt. Gråzonerna är de intressanta.

Människor som tror sig ha rätt blir ofta mycket irriterade över att behöva ha fel och här ser jag i mitt yrke otaliga försvar för att slippa ha fel. Är det så farligt att ha fel? Att tro sig om att ha rätt uttrycker en brist på nyfikenhet som förhindrar insikten att inte veta är det som stimulerar till att ta reda på mer. Handlar det dessutom att inte vilja ha reda på mer om andra människor, vara den som vet och demonstrerar makt, ja då är vi inne på omänsklilghet istället för livets lärande med andra människor.

Att inte ha förmåga att vara nyfiken på andra människor handlar om otrygghet, en rädsla för närhet. Följden blir mörker, inneslutenhet i sig själv. Ljuset kommer med upplysningen från den andra. Som människor behöver vi både ljus och mörker. Att kunna stå i sig själv och tillsammans med andra

Inga kommentarer

« Newer - Older »