Dialogpraktikens blogg

4 feb 2013

Här är jag, Christina som skriver i denna blogg. I bloggen försöker jag koppla ihop praktik med teori, som det framstår för mig i min vardag som psykoterapeut.

Inga kommentarer

Social?!

22 okt 2019

Martin Buber, min husfilosof, gör skillnad mellan det sociala och det mellanmänskliga och menar att det sociala inte nödvändigtvis behöver innefatta äkta möten och personliga relationer, utan snarare leder till gemensamma erfarenheter och reaktioner. Att tillhöra en social grupp eller att vara social innebär således inte att en väsens- relation nödvändigtvis utvecklas mellan de människor som ingår, vilken Buber menar är det mellanmänskligas grundläggande fundament genom vilken vi människor verkliggörs och formas som individer. Att bli till fullo medveten om vem en människa verkligen innerst inne är handlar om att se hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt som hennes unika väsen istället för att göra henne till föremål för egna funderingar och iakttagelser. Det innebär att låta bli att göra henne till ett objekt, ett det. Om Det–världen präglar människans förhållningssätt innebär det i sammanhanget också att hon främmandegörs för både andra och sig själv. En Jag–Du – relation mellan de interagerande individerna är en förutsättning för skapandet av starka och intakta sociala band.

Stör mig inte, jag är social är något jag ofta möter. Människors uppfattningar om att vara social är ofta det ytliga, det fördolda, att följa med, att hålla sig utanför den inverkande och påverkande. Så synd, då det äkta mötet mellan två människor där båda är närvarande och beredda att vilja varann något är det som skapar Mig och Dig samt upprätthållandet av ett socialt sammanhang.

Inga kommentarer

Det mellanmænskliga

15 okt 2019

Ær du den som har verktyg før att ge dig ut från din hemmastrand och bygga en bro øver till en annan mænniska? Har du den ramp på din sida som krævs før att ta emot den andre vid førfrågan?

Det handlar om mellanmænskliga førmågor før møjligheten att skapa relation till en annan mænniska. Den trygga mænniskan med god sjælvkænsla har skapat/skaffat sig verktyg som ex. kommunikativ och empatisk førmåga både inåt sig sjælv och utåt den andra før att førsækra sig om deltagande i brobyggandet.

Den otrygga mænniskan riskerar att fasta på sin sida utan att gøra några førsøk til att bygga och eller ha møjlighet till førankringsplats før den andra. Oro, utanførskap och icke deltagande utgør en grund før psykisk lidelse som går att førændra. Otrygghet kan bli till førværvad trygghet. Byt perspektiv, byt fot!

Inga kommentarer

Mental rörelse

24 sep 2019

Att vara mentalt rörlig handlar i grunden om trygghet. Att skapa sin egen trygghet handlar om att både kunna sätta gränser och att ha förmågan att överskrida gränser utifrån egen reflektion och eget övervägande. Det som kallas mentalisering dvs. att se sig själv utifrån och andra inifrån är viktigt för att skapa den egna reflektionen som leder till mental rörlighet.

Värme är kärlek, hat kyler!

Inga kommentarer

Older »